Motorky a všechno
co k nim patří!

Prosincové číslo od 5/12 v prodeji!

Více informací o aktuálním vydání zde.

více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky inzerce

Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti X Ray Media, s.r.o.,
se sídlem Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha, PSČ: 147 00, IČ: 24307483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá s druhými osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá společnost X Ray Media, s.r.o., jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“).

Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky poskytovatele a technická specifikace (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami.

Článek 2

Podklady k inzerci

Objednatel je povinen dodat poskytovateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě.

Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje poskytovatele, že tyto podklady nejsou a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči poskytovateli jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči poskytovateli jakýkoli úkon, je objednatel povinen na své náklady bránit poskytovatele před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm poskytovatele podporovat, nebo povinnost složit k rukám poskytovatele na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany poskytovatele odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně poskytovatel je oprávněn podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami.

Poskytovatel nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele.

 

Článek 3

Zveřejnění inzerce

Poskytovatel je povinen zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel oprávněn zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností daného webu nebo periodika. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel povinen inzerci zveřejnit v nejbližším vydání příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto umístit.

Poskytovatel je oprávněn upravit formát inzerce tak, aby tato byla slučitelná s formátem webu nebo periodika, ve kterém má být zveřejněna. Poskytovatel je rovněž oprávněn inzerci označit jako reklamu s přiděleným číslem inzerce.

Poskytovatel zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem.

Článek 4

Cena inzerce a platební podmínky

Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena v platných cenících.

Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je poskytovatel oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek poskytovatele ke zveřejnění sjednané inzerce.

Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet poskytovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění inzerce.

Článek 5

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen oznámit poskytovateli vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce, a pokud objednatel neoznámil poskytovateli vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce.

Nezveřejní-li poskytovatel inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby poskytovatel inzerci zveřejnil v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna.

Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.

Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. Poskytovatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání.

Článek 6

Odstoupení od Smlouvy

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.

Článek 7

Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.

Článek 8

Odpovědnost za škodu

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost poskytovatele za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 9

Ukončení Smlouvy

Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.

Článek 10

Obecná smluvní ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

X Ray Media, s.r.o.


Produkce/ asistent

Tel.: +420 608 774 475
asistent@motorbike-czech.cz

Obchod / marketing/ inzerce

Jana Kolací
Tel.: +420 724 986 502
jana@motorbike-czech.cz

Adresa redakce:

X Ray Media, s.r.o.
Na Lysinách 40
Praha 4
147 00
Tel.: +420 608 774 475
asistent@motorbike-czech.cz