Skip to content

1 - Všeobecné obchodní podmínky inzerce

Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti X Ray Media, s.r.o.,
se sídlem Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha, PSČ: 147 00, IČ: 24307483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá s druhými osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá společnost X Ray Media, s.r.o., jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“).

Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky poskytovatele a technická specifikace (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami.

Článek 2

Podklady k inzerci

Objednatel je povinen dodat poskytovateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě.

Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje poskytovatele, že tyto podklady nejsou a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči poskytovateli jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči poskytovateli jakýkoli úkon, je objednatel povinen na své náklady bránit poskytovatele před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm poskytovatele podporovat, nebo povinnost složit k rukám poskytovatele na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany poskytovatele odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně poskytovatel je oprávněn podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami.

Poskytovatel nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele.

V případě, že inzerci objednává pro klienta zprostředkovatel/mediální agentura/třetí strana, je poskytovatel oprávněn požadovat doložení dokumentů, které prokazují toto pověření.

Článek 3

Zveřejnění inzerce

Poskytovatel je povinen zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel oprávněn zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností daného webu nebo periodika. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel povinen inzerci zveřejnit v nejbližším vydání příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto umístit.

Poskytovatel je oprávněn upravit formát inzerce tak, aby tato byla slučitelná s formátem webu nebo periodika, ve kterém má být zveřejněna. Poskytovatel je rovněž oprávněn inzerci označit jako reklamu s přiděleným číslem inzerce.

Poskytovatel zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem.

Článek 4

Cena inzerce a platební podmínky

Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena v platných cenících.

Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je poskytovatel oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek poskytovatele ke zveřejnění sjednané inzerce.

Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, může mu být poskytovatelem doúčtována částka poskytnuté slevy a předána k soudnímu vymáhání.

Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet poskytovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění inzerce.

Poskytovatel je oprávněn požadovat platbu zálohy (platby předem) ve výši 50%-100% sjednané částky a to v případech dle svého uvážení. V takovém případě vystaví poskytovatel řádný daňový doklad o přijaté platbě a tato platba bude odečtena v konečném vyúčtování po uveřejnění inzerce. Při neuhrazení požadované platby předem je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a inzerci neuveřejnit.

Článek 5

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen oznámit poskytovateli vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce, a pokud objednatel neoznámil poskytovateli vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce.

Nezveřejní-li poskytovatel inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby poskytovatel inzerci zveřejnil v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna.

Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.

Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. Poskytovatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání.

Článek 6

Odstoupení od Smlouvy

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.

Při stornu objednávky v termín uzávěrky a později, je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny inzerce. V případě zrušení množstevní objednávky, ve které bude vykalkulována množstevní sleva, bude doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla uskutečněna.

Článek 7

Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.

Článek 8

Odpovědnost za škodu

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost poskytovatele za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 9

Ukončení Smlouvy

Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.

Článek 10

Obecná smluvní ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

 

X Ray Media, s.r.o.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti X Ray Media, s.r.o.,
se sídlem Vrbova 1427/19, Braník, 147 00 Praha, PSČ: 147 00, IČ: 24307483 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá s druhými osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá společnost X Ray Media, s.r.o., jakožto poskytovatel (dále jen „poskytovatel“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“).

Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky poskytovatele a technická specifikace (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami.

Článek 2

Podklady k inzerci

Objednatel je povinen dodat poskytovateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě.

Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje poskytovatele, že tyto podklady nejsou a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči poskytovateli jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce nebo že kterýkoli orgán učiní v téže souvislosti vůči poskytovateli jakýkoli úkon, je objednatel povinen na své náklady bránit poskytovatele před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm poskytovatele podporovat, nebo povinnost složit k rukám poskytovatele na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany poskytovatele odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně poskytovatel je oprávněn podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami.

Poskytovatel nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele.

V případě, že inzerci objednává pro klienta zprostředkovatel/mediální agentura/třetí strana, je poskytovatel oprávněn požadovat doložení dokumentů, které prokazují toto pověření.

Článek 3

Zveřejnění inzerce

Poskytovatel je povinen zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel oprávněn zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností daného webu nebo periodika. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je poskytovatel povinen inzerci zveřejnit v nejbližším vydání příslušného periodika, ve kterém bude možné inzerci takto umístit.

Poskytovatel je oprávněn upravit formát inzerce tak, aby tato byla slučitelná s formátem webu nebo periodika, ve kterém má být zveřejněna. Poskytovatel je rovněž oprávněn inzerci označit jako reklamu s přiděleným číslem inzerce.

Poskytovatel zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem.

Článek 4

Cena inzerce a platební podmínky

Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena v platných cenících.

Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je poskytovatel oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek poskytovatele ke zveřejnění sjednané inzerce.

Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, může mu být poskytovatelem doúčtována částka poskytnuté slevy a předána k soudnímu vymáhání.

Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet poskytovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění inzerce.

Poskytovatel je oprávněn požadovat platbu zálohy (platby předem) ve výši 50%-100% sjednané částky a to v případech dle svého uvážení. V takovém případě vystaví poskytovatel řádný daňový doklad o přijaté platbě a tato platba bude odečtena v konečném vyúčtování po uveřejnění inzerce. Při neuhrazení požadované platby předem je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a inzerci neuveřejnit.

Článek 5

Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen oznámit poskytovateli vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce, a pokud objednatel neoznámil poskytovateli vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce.

Nezveřejní-li poskytovatel inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby poskytovatel inzerci zveřejnil v nejbližším následujícím periodiku, ve kterém to bude technicky možné. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna.

Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny.

Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. Poskytovatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání.

Článek 6

Odstoupení od Smlouvy

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek.

Při stornu objednávky v termín uzávěrky a později, je účtován 100% storno poplatek z celkové ceny inzerce. V případě zrušení množstevní objednávky, ve které bude vykalkulována množstevní sleva, bude doúčtována poměrná část slevy z ceny inzerce, která již byla uskutečněna.

Článek 7

Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.

Článek 8

Odpovědnost za škodu

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost poskytovatele za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 9

Ukončení Smlouvy

Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.

Článek 10

Obecná smluvní ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 1. 2018.

 

X Ray Media, s.r.o.

2 - Ochrana osobních údajů - poučení pro předplatitele

Tento dokument shrnuje základní procesy zpracování osobních údajů předplatitelů (a případně plátců) tištěných a elektronických periodik X-Ray Media, s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost X-Ray media, s.r.o., IČ: 24307483, se sídlem Praha 4, Vrbova 1427/19, PSČ 147 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19513.


Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat, jakým způsobem a k jakým účelům?

Budeme o Vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému (typicky jméno a příjmení, e-mail, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, vybraný produkt včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a dále vazby na osobu předplatitele/plátce, pokud je předplatitel odlišný od plátce a informace o zvolených benefitech – volba voucheru). Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a dodávání našich produktů, zejména Vaše telefonní číslo, údaje o platební morálce (platbách, dlužných částkách apod.), údaje o Vámi objednaném produktu, údaje nutné pro vyřízení reklamace a údaje nutné pro doručování apod. Pokud bude osoba předplatitele a plátce odlišná, budeme o předplatiteli zpracovávat také informace zadané plátcem předplatného. Účelem zpracování osobních údajů z naší strany je v prvé řadě plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv X-Ray Media, s.r.o. a případně třetích osob (zejména vymáhání pohledávek, řešení problémů s distribucí apod.), dále pak statistické účely, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě (pokud se jedná o zpracování údajů v rámci internetu) a plnění zákonných povinností – vedení účetnictví a daňové agendy, evidence zpracování osobních údajů a předcházení deliktní činnosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování předplatného). Bližší informace o celém procesu správy předplatného najdete také ve všeobecných obchodních podmínkách.


Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy, oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu o doručení příslušného výtisku, zájmem na vymáhání pohledávek a zájmem na zlepšování našich služeb) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Vaše osobní údaje budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro naši společnost doručování tisku. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu:

 • osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů
 • osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat
 • provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh
 • naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři
 • osoby poskytující pro Vás benefity, kterým budou předány informace potřebné pro poskytování benefitů, které ale bude poté probíhat na odpovědnost těchto osob.
 • údaje dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro nás vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje u nás zpracováváme jako informace Důvěrné. Ochrana důvěrných informací je u nás úplná, tedy zajištěna technologickými, organizačními i právními prostředky:

 • organizační prostředky – omezení přístupu k informacím a práce s nimi pouze na určitý okruh lidí
 • technické (technologické) způsoby – například řízení přístupu k informacím, šifrování přenosu i ukládání informací
 • právní prostředky – pomocí ochrany duševního vlastnictví, pomocí smluv o mlčenlivosti


Vaše práva

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení
 2. b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
 3. c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení
 4. d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení
 5. e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
 6. f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva kalendářní měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.


Kontaktní údaje
:

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, můžete nás kontaktovat na tel. čísle: 608 774 475, prostřednictvím e-mailu: predplatne@motorbike-czech.cz, nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.

Předplatné zajišťuje SEND spol. s r.o.. Podmínky, způsob zpracování a zacházení s osobními údaji a další informace o předplatném naleznete v obchodních podmínkách společnosti SEND spol. s r.o. – www.send.cz.

Tento dokument shrnuje základní procesy zpracování osobních údajů předplatitelů (a případně plátců) tištěných a elektronických periodik X-Ray Media, s.r.o.

Správcem osobních údajů je společnost X-Ray media, s.r.o., IČ: 24307483, se sídlem Praha 4, Vrbova 1427/19, PSČ 147 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19513.


Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat, jakým způsobem a k jakým účelům?

Budeme o Vás zpracovávat údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému (typicky jméno a příjmení, e-mail, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, vybraný produkt včetně souvisejících údajů, způsob úhrady a dále vazby na osobu předplatitele/plátce, pokud je předplatitel odlišný od plátce a informace o zvolených benefitech – volba voucheru). Dále budeme zpracovávat informace získané v rámci komunikace s Vámi a dodávání našich produktů, zejména Vaše telefonní číslo, údaje o platební morálce (platbách, dlužných částkách apod.), údaje o Vámi objednaném produktu, údaje nutné pro vyřízení reklamace a údaje nutné pro doručování apod. Pokud bude osoba předplatitele a plátce odlišná, budeme o předplatiteli zpracovávat také informace zadané plátcem předplatného. Účelem zpracování osobních údajů z naší strany je v prvé řadě plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv X-Ray Media, s.r.o. a případně třetích osob (zejména vymáhání pohledávek, řešení problémů s distribucí apod.), dále pak statistické účely, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě (pokud se jedná o zpracování údajů v rámci internetu) a plnění zákonných povinností – vedení účetnictví a daňové agendy, evidence zpracování osobních údajů a předcházení deliktní činnosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech (vč. účetního systému), případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů (zejména osob provádějících doručování předplatného). Bližší informace o celém procesu správy předplatného najdete také ve všeobecných obchodních podmínkách.


Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy, oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu o doručení příslušného výtisku, zájmem na vymáhání pohledávek a zájmem na zlepšování našich služeb) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

Komu budeme Vaše údaje předávat?

Vaše osobní údaje budou v nezbytném rozsahu předány osobám provádějícím pro naši společnost doručování tisku. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu:

 • osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů
 • osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat
 • provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh
 • naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři
 • osoby poskytující pro Vás benefity, kterým budou předány informace potřebné pro poskytování benefitů, které ale bude poté probíhat na odpovědnost těchto osob.
 • údaje dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro nás vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje u nás zpracováváme jako informace Důvěrné. Ochrana důvěrných informací je u nás úplná, tedy zajištěna technologickými, organizačními i právními prostředky:

 • organizační prostředky – omezení přístupu k informacím a práce s nimi pouze na určitý okruh lidí
 • technické (technologické) způsoby – například řízení přístupu k informacím, šifrování přenosu i ukládání informací
 • právní prostředky – pomocí ochrany duševního vlastnictví, pomocí smluv o mlčenlivosti

Vaše práva

Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout.


Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení
 2. b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
 3. c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení
 4. d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení
 5. e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
 6. f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva kalendářní měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme:

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.


Kontaktní údaje
:

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, můžete nás kontaktovat na tel. čísle: 608 774 475, prostřednictvím e-mailu: predplatne@motorbike-czech.cz, nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.

Předplatné zajišťuje SEND spol. s r.o.. Podmínky, způsob zpracování a zacházení s osobními údaji a další informace o předplatném naleznete v obchodních podmínkách společnosti SEND spol. s r.o. – www.send.cz.