fbpx

Motorky a všechno
co k nim patří!

Objednej si domů jednotlivé vydání Motorbike!

Více informací o aktuálním čísle zde.

více

Pravidla megasoutěže s Motorbikem na Motosalonu2017

Pravidla megasoutěže Motorbike  na Motosalonu 2017

 

I.článek – Úvod a identifikace pořadetele

Účelem tohoto dokumentu je stanovení všeobecných podmínek pro účast v soutěžích společnosti: X Ray Media, s.r.o. IČ: 24307483, se sídlem Vrbova 1427/19, PSČ 147 00 Praha 4 – Bráník, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195013 (dále jen „Pořadatel“). Tyto podmínky doplňují pravidla stanovená pro konkrétní jednotlivou soutěž na Facebookových stránkách Pořadatele s tím, že je-li určité ustanovení v konkrétních pravidlech odlišné od ustanovení těchto podmínek, má takové ustanovení v konkrétních pravidlech přednost. Název soutěže je „MEGASOUTĚŽ S MOTORBIKEM“.Soutěž se bude konat v rozmezí od 2.3.2017,10:00hod do 10.3.2017, 12:00hod. Soutěž je realizována prostřednictvím stránky www.facebook.com/casopismotorbike

II.článek – Pravidla soutěže a účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník“).Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli. Dále jsou ze soutěže vyloučeni všechny osoby, které nezašlou veškeré kontaktní údaje tj. jméno, příjmení, adresu a telefon.

Účastník je povinen splnit čtyři základní soutěžní pravidla a to:

1.dát „like“ naší Facebookové stránce

2.nechat si nalepit „tetování“ na našem stánku,během akce Motosalon 2017

3.vyfotit se s tetováním tak,aby šlo tetování na fotografii vidět

4.vložit fotku do komentáře k naší Facebookové soutěži „MEGASOUTĚŽ S MOTORBIKEM“ a u své fotky získat co nejvíc „to se mi líbí“

III. článek – Práva Pořadatele

Pro Pořadatele je maximálně důležité fair play a rovné šance pro všechny účastníky. Z tohoto důvodu budou bez náhrady a jednostranným rozhodnutím Pořadatele vyloučeni ti účastníci, kteří jakkoli nesplní podmínky soutěže nebo u nichž Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru či narušovat nebo ohrožovat provoz serveru či jiných technologických nástrojů, které jsou Pořadatelem v soutěži využívány. Pokud bude mít Pořadatel oprávněné pochybnosti o zneužití herního systému některým z účastníků, o použití takových technologií, které ovlivňují výherní pořadí, apod., má plné právo takového účastníka bez náhrady ze soutěží vyřadit.Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit časový okamžik, od kterého budou do soutěže platně přijímány soutěžní fotografie a stejně tak je oprávněn určit konec doby pro zasílání fotografií a sbírání k nim „to se mi líbí“. Soutěž se bude konat v rozmezí od 2.3.2017 ,10:00hod do 10.3.2017 ,12:00hod.Veškeré soutěžní „to se mi líbí“ mimo uvedenou herní dobu jsou neplatné.Pořadatel si vyhrazuje právo v případě, že se vyskytnou závažné důvody bránící řádnému průběhu soutěže, rozhodnout o předčasném ukončení soutěže. Pořadatel vyhodnotí vítěze podle speciální aplikace, která je k této soutěži určena.

IV.článek – Výhra

Po skončení soutěže se na internetovém webu www.motorbike-czech.cz a Facebook stránkách www.facebook.com/casopismotorbike vyvěsí jméno, příjmení a město účastníka, který vyhrál (či účastníků, kteří vyhráli). Dále pak budou kontaktování pomocí Facebooku.V případě, že se s účastníkem nebude možné zkontaktovat nebo se účastníkovi nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu, či bude doručení spjato s obtížemi, zaniká nárok účastníka na získání této výhry bez náhrady. Takto nepřevzaté zásilky propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům Pořadatele.

V.článek – Všeobecné podmínky

Účastníci soutěže svou účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěžemi s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech poskytnutých osobních údajů do databáze Pořadatele, který je v postavení správce a s jejich následným zpracováním, a to i prostřednictvím zpracovatelů pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, a případně pro nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci. Stejně tak má účastník po vyhodnocení soutěže kdykoli právo na ukončení zpracování osobních údajů, zašle-li písemné oznámení na adresu Pořadatele. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na Pořadatele obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody vzniklé účastníkům v souvislosti s užíváním cen či výher, tj. např. jejich nesprávnou manipulací.Pořadatel není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení cen či výher nebo nesprávné doručení cen či výher způsobené poštovní přepravou na adresu účastníka.Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou je vyloučeno. Ceny a výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla kdykoli změnit či upravit.V případě, že výherci, kteří se soutěže zúčastnili prostřednictvím Facebooku, nebudou opakovaně (nejméně 2x) zastiženi na Facebooku nebo do 14 dnů nezareagují na oznámení o výhře zaslané jim prostřednictvím e-mailu, ztrácí na tuto výhru nárok.

 VI. – Závěrečná prohlášení

Facebook není pořadatelem, spolupořadatelem ani sponzorem této akce. Pravidla

k akci obsahují prohlášení o kompletním osvobození společnosti Facebook od závazků každým účastníkem. Propagační akce není žádným způsobem

sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastník poskytuje informace pořádající společnosti a ne

společnosti Facebook.

 

V Praze dne 21.2.2017

Produkce/ asistent

Tel.: +420 608 774 475
asistent@motorbike-czech.cz

Obchod / marketing/ inzerce

Jana Kolací
Tel.: +420 724 986 502
jana@motorbike-czech.cz

Sídlo společnosti, fakturační adresa:

X Ray Media, s.r.o.
Vrbova 1427/19
Praha 4
147 00
Tel.: +420 608 774 475
asistent@motorbike-czech.cz